ابعاد در ضد سرقت در زیر به مشخصات فنی و ابعاد درب ضد سرقت  خواهیم پرداخت. این ابعاد برای تمام سازندگانی که تمایل دارند درب ضد سرقتی که با خط تولید ترکیه ای ساخته می شود را دارا باشد صدق می کند.ابعاد در ضد سرقت برای درب های با روکوب عرض درب ۱۰۷ در ۲۱۲ می باشد. داخل به داخل فریم انتظار باید ۱۰۹ در ۲۱۳ سانتی متر باشد تا جوش دادن درب ضد سرقت به راحتی انجام شود.

ابعاد در ضد سرقت برای درب های بدون روکوب عرض درب پرواز به پرواز ۱۱۰ در ۲۱۳ می باشد. داخل به داخل فریم انتظار باید ۱۰۷ در ۲۱۲ باشد.

ابعاد درب ضد سرقت

در روش دوم ابعاد درب زیاد تر استاندارد شرکت می باشد و برای عرض های وسیع تر مبلغی جز افزایش قیمت در نظر گرفته شد است.

لقاز نیز باید هجده ۱۸ سانتی متر باشد. در این حال نیاز به چهارچوب کشویی نمی باشد. ولی برای ساختمان سازانی که تولرانس ضخامتی در قطر چهارچوب خود دارند می توان از چهارچوب کشویی استفاده کرد که این نوع چهارچوب نیز دارای مقداری جز اضافه بهای تولید به دلیل پیچیده تر بودن ساخت چهارچوب فلز می باشند.

ولی این ابعاد در ایران رایج می باشد و در کشور های خارجی این اعداد مورد توجه قرار نمی گیرد. همان طور که گفتیم در کشور های خارجی استاندارد دقیق ابعادی وجود ندارد که بتوان سازندگان ساختمان را به آنها ارجاع داد.

البته باید بیان کنیم که برای ابعاد درب ضد سرقت در عرض محدودیت وجود دارد و از زیر ۸۵ سانتی متر نمی تواند درب تولید کرد و این فقط به خاطر این می باشد که کانال کشی خاصی در داخل لنگه درب برای ریل گذاری قفل های ترکیه ای صورت می گیرد و همین عامل جلوگیری می کند از تولید عرض کمتر از ۸۵ سانتی متر. آتار درب سلماس